Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

OBIECTIVUL GENERAL

 

Proiectul propus urmareste cresterea capacitatii de cercetare a GeoEcoMar in domeniul mediului, ca institutie publica de cercetare, prin sprijinirea participarii la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeana privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI) si modernizarea infrastructurii de interes naþional EUXINUS, astfel cum aceasta a fost selectata în Roadmap-ul naþional al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr. 624/03.10.2017.


OBIECTIVELE STRATEGICE


a) Dezvoltarea capacitaþilor (active tangibile) si a capabilitaþilor (activelor intangibile – ”cunoastere”, ”pregatire profesionala”, etc.) existente la GeoEcoMar în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru desfasurarea activitaþilor de cercetare în domeniul marin;
b) Cresterea portofoliului de soluþii disponibile pentru utilizatori (companii, agentii de mediu, institutii guvernamentale, etc.), ce vor fi disponibile pentru exploatare si implementare în viitoare instalatii si echipamente;
c) Extinderea si dezvoltarea portofoliului de servicii de cercetare – educatie (instruire) existente la GeoEcoMar în domeniul marin în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru derularea unor activitati de cercetare-educatie-inovare ;
d) Dezvoltarea unor noi directii de activitate ale GeoEcoMar în vederea atragerii de noi colaborari cu organizatii de cercetare, universitati, companii si instituþii publice prin care institutul este angrenat în activitati de inovare si educatie.

 

Principalul efect al implementarii acestui proiect este asigurarea participarii institutului (în cooperare cu principalii sai colaboratori din acest domeniu) la proiectele din programul Orizont-Europa (2021-2027), precum si atingerea unui grad înalt de competenþa în domeniul cercetarii, susþinând totodata dezvoltarea resursei umane înalt specializate din acest domeniu.
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 astfel:
a) GeoEcoMar, prin echipamentele ce se vor achizitiona, alaturi de cele existente, si cresterea capacitatii de cercetare-inovare, va deveni semnificativ mai competitiv în domeniile ”Marin” si ”Mediu” si implicit îsi va creste participarea la viitorul program cadru de cercetare al Uniunii Europene, Orizont – Europa;
b) Se va consolida participarea GeoEcoMar la infrastructurile pan-europene de cercetare incluse în roadmap-ul european de
cercetare;
c) Sistemul EMSO-EUXINUS va deveni un sistem de monitorizare complex acoperind principalele componente ce stau la baza
determinarii starii mediului, ce va duce sistemul la un nivel foarte ridicat din punct de vedere stiintific pentru zona de est a Europei deschizand astfel noi colaborari atat la nivel national cat si international
d) Datele rezultate de la sistemul EMSO-EUXINUS pe langa componenta stiintifica, vor fi utilizat de operatorii economici din
domeniul offshore si autoritati ca sursa de informatii ce vor sta la baza deciziilor si masurilor pentru actiuni viitoare privind protectia mediului.
Proiectul va permite dezvoltarea capabilitatilor de cercetare si cresterea capacitatii de expertiza ale GeoEcoMar in domenii specifice cercetarilor de mediu, astfel:
1. Cercetari de mediu marin: punerea la dispozitia cercetatorilor din domeniul stiinþelor marine, inginerilor ce lucreaza cu
tehnologii marine, factorilor de decizie si publicului larg un volum mare si precis de date privind parametrii fizici si chimici ai coloanei de apa în partea de vest a Marii Negre, cat si informatii despre posibile hazarde naturale marine;
2. Cercetari privind poluarea marina cu ajutorul sistemelor de observare a mediului marin pentru monitorizarea continua a
proceselor oceanografice si a modului în care interacþioneaza masele de apa. Masuratorile ofera informatii importante privind hazardele naturale, schimbarile climatice si starea ecosistemelor din mediul marin;
3. Evaluarea situatiilor de urgenþa: dezvoltarea capabilitaþilor tehnice pentru detectarea, studiul, prevederea si notificarea în timp real a riscurilor datorate geo-hazardelor naturale pentru Marea Neagra de Vest, protecþia comunitaþilor locale, mediului înconjurator si structurilor socio-economice din zona costiera fata de efectele geo-hazardelor marine naturale.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

 

1. Extinderea si modernizarea componentei de cercetare – dezvoltare – inovare marine a GeoEcoMar in 36 luni, prin modernizarea laboratorului de cercetare existent (1) si achizitionarea de echipamente de cercetare noi (8) în conformitate cu standardele de calitate si profesionale ale infrastructurii EMSO-EUXINUS;
2. Crearea a 2 posturi noi de munca, in domeniul cercetarii, urmare a investitiilor realizate in laboratorul de CD, intr-un termen de 36 luni;
3. Mentinerea a 12 posturi de munca existente in cadrul institutului, urmare a cresterii capacitatilor de cercetare si colaborare rezultate in urma implementarii proiectului, intr-un termen de 36 luni de la finalizarea proiectului;
4. Cresterea vizibilitatii instrumentului de finantare (POC 2014-2020) dedicat domeniului CDI, prin masuri de informare si publicitate (1 anunt de inceput, 1 anunt de final, 1 panou de inceput, 1 panou de final, 100 etichete pentru echipamentele de CDI, 100 pliante de promovare, o pagina web proiect, 2 evenimente specifice - de lansare si de inchidere proiect)

 

GRUP TINTA

 

Grupul þinta al proiectului este constituit din organizatii si institutii naþionale si internationale interesate în monitorizarea mediului marin. Din acesta fac parte:
a) Observatorul European Multidisciplinar al Fundul Marii si Coloanei de Apa EMSO ERIC - furnizarea în timp real si într-un flux continuu de informaþii privind calitatea si dinamica maselor de apa din partea de Vest a Marii Negre, catre mediul stiintific international; - asigurarea accesului la datele si facilitaþile observatoarelor oceanice din întreaga Europa, atât pentru comunitaþilor stiinþifice, cat si pentru alte entitaþi interesate; - gestionarea unitara a echipamentelor amplasate în puncte fixe, pe fundul marilor sau în coloana de apa, pentru a contribui la obþinerea continuitatii seriilor de timp în perioade prestabilite; - sprijinul pentru cercetarea europeana în domeniul tehnologiilor marine,
necesare cercetarii si utilizarii durabile a resurselor marine, prin parteneriat cu industria si alte parþi interesate; - integrarea activitaþilor de cercetare, formare si diseminarea informaþiei la nivel European legate de observatoarele oceanice din Europa, în scopul de a permite oamenilor de stiinþa si altor parþi interesate sa utilizeze eficient informaþiile culese; - stabilirea de legaturi cu alte iniþiative internaþionale relevante, în vederea promovarii cooperarii internaþionale în alte parþi ale lumii, ca si reprezentant al Europei

b) Autoritatea Navala Româna - Ministerul Transporturilor - utilizarea datelor oceanografice si meteorologice pentru monitorizarea acidentelor navale sau poluari acidentale, prin integrarea datelor in softuri specializate; - siguranta navigatiei; - avize de navigatie

c) Statul Major al Fortelor Navale- Directia Hidrografica Maritima - utilizarea datelor pentru siguranta navigatiei; - elaborare produse cartografice si nautice; - elaborare de prognoze meteo pentru fortele navale; - utilizarea informatiilor oceanografice pentru actiuni ale fortelor navale ce tin de mediul marin

d) Administratia Nationala de Meteorologie - integrarea si utilizarea datelor pentru realizarea modelelor de prognoza meteorologica si oceanografica; - validarea modelelor de prognoza utilizand datele de la infrastructura EMSO-EUXINUS

e) Agentia pentru Protectia Mediului - utilizarea datelor pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici in vederea evaluarii starii mediului marin, dar si utilizarea datelor in cazuri de poluari acidentale

f) Agenþia Româna de Salvare a Vieþii Omenesti pe Mare - Ministerul Transporturilor - utilizarea datelor oceanografice si meteorologice pentru monitorizarea acidentelor navale sau poluari acidentale si utilizarea lor in planuri de interventie offshore

g) Universitatea din Bucuresti, Facultatile de Geologie si Geofizica si de Geografie - accesul la date pentru studentii
implicati in realizarea de teze de dizertatie si studii de doctorat; - participarea in comun la prezentari si sesiuni stiintifice; - realizarea in parteneriat de articole stiintifice; - stagii de pregatire si practica in cadrul Centrului EUXINUS de la Constanta h) Universitatea Maritima din Constanta - accesul la date pentru studentii implicati in realizarea de teze de dizertatie si studii de doctorat; - participarea in comum la prezentari si sesiuni stiintifice; - realizarea in parteneriat de articole stiintifice; - stagii de pregatire si practica in cadrul Centrului EUXINUS de la Constanta Dintre beneficiari, ii nominalizam mai jos pe cei mai importanti: - Monitorizarea si protejarea marilor si oceanelor: Comisia Marii Negre, Comisia Europeana (Directiva pentru Strategia Marina, Directiva Cadru Apa, etc), IAEA (protectia marii din punct de vedere al poluarii cu radionuclizi), programe europene pentru protectia marii (ex. MISIS, ARCADIS, PERSEUS, etc); - Factori de decizie:
ministere de profil: Educatie si Cercetare Stiintifica, Aparare Nationala, Interne si Administratie, Mediu, in vederea fundamentarii propunerilor de masuri necesare protejarii mediului marin, pentru implementarea politicilor internationale, nationale, regionale si locale aferente, pentru fundamentarea planurilor de sistematizare, management integrat al zonei de coasta a României la Marea Neagra, promovarea dezvoltarii durabile; - Securitate maritima la granita de est a UE: Comisia Europeana, prin directiile de specialitate, MApN, Ministerul Transporturilor si MCI, prin comisiile CISE, directiva INSPIRE, etc, in care GeoEcoMar este membru; - Introducerea de noi tehnologii de cercetare si testarea de echipamente sau proceduri de lucru: SC TEAMNET Bucuresti (Technical assistance services - equipment and R/V Mare Nigrum services - during a pilot exercise in the Black Sea), Politia de Frontiera (conventie de colaborare cu GeoEcoMar si schimb de informatii referitoare la starea marii), SC Accent Pro 2000 Bucuresti (accord de colaborare; construirea de echipamente dedicate cercetarii marine si testarea acesora in conditii de teren), SC Apel Laser (acord de colaborare; asistenta si colaborare stiintifica; facilitati de lucru pe mare);


Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro